Mladí lyžiari navštevujú tréningy v telocvični 2 krát týždenne, kde sa hravou formou učia základom atletiky, gymnastiky a loptových hier. V zimnom období lyžujeme v Jasnej na ranných tréningoch, v týždni v lyžiarských strediskách v okolí mesta.Ideálny vek pre začiatok pravidelných tréningov je približne, keď dieťa začína školskú dochádzku (5-6 ročné). Je to vek kedy dieťa zvyčajne býva dostatočne fyzicky aj mentálne pripravené na prirodzené začlenenie sa do kolektívu. Deti ktoré prichádzajú do klubu zväčša už nejakú skúsenosť s lyžami majú. Dôležité je však, aby napredovali pod odborným dohľadom a neosvojili si chybné pohybové návyky, ktoré sa neskôr ťažko odstraňujú.

Tréneri: Jana Kňavová, Elena Antolová, Miroslav Šimek, Mojmír Gulaša, Viktória Dočekalová